Resmi İlan // V: 01798594

23 Mart 2023 09:51

İHALE İLANI
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bitüm 50/70, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Malzemelerin İzmir-Aliağa Rafinerisinden, Isparta İli Sınırlarında Bulunan Sabit Asfalt Tesislerine naklinin yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/267311
1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sanayi Mah. 104. Cad. N:59 MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116500 - 2462116548
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Bitüm 50/70, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2
B2 Malzemelerin İzmir-Aliağa Rafinerisinden, Isparta
İli Sınırlarında Bulunan Sabit Asfalt Tesislerine naklinin
yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000 ton Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta İli Atabey İlçesi Harmanören mevkiisi Barla
Yolu Üzerindeki Sabit Asfalt Tesisi ve Isparta İli Merkez
İlçe Hacılar Köyü Sınırlarındaki Sabit Asfalt Tesisi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 210(İkiYüzOn) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(e-tekliflerin açılacağı adres) Zemin Kat İhale Bürosu Sanayi Mah. 104 Cad. No:59
ISPARTA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler e-İhale kapsamında Yeterlilik Bilgileri tablosunda K-1 veya C2 yetki belgesini beyan edeceklerdir. Firmalar,üstlendikleri taşımaları sadece K-1 veya C2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtları kullanarak yapacaklardır. Beyan edilen K-1 veya C2 yetki belgesi,bir defada en az 150 ton taşıma yapabilecek sayıda (taşıma kapasiteleri toplamı 150 ton veya üzerinde olacak) araç içerecektir. Ayrıca tüm tankerlerin “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak taşımacılık yapmaları ve ADR Uygunluk Belgesinin olması zorunlu olup Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
K-1 veya C2 yetki Belgesi İstekliler, K-1 veya C2 yetki belgesini Yeterlik
Bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü bitümlü malzeme nakli işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Bu haber 1020 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...