Resmi İlan // V: 01809328

11 Nisan 2023 10:40

KATYONİK TOZ POLİMER
ISPARTA BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

KATYONİK TOZ POLİMER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/318230
1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR
ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CAD. 1 32100
ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 - 2462120869
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KATYONİK TOZ POLİMER
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Kg Katyonik Toz Polimer Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık
Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisine
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden
itibaren sözleşme süresi olan 90 gün içinde alım
konusu ürün idareye teslim edilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, Teklif Ettikleri Ürüne Ait 100 Kg. Numuneyi (Ambalaj üzerinde Ürüne Ait Bilgiler Eksiksiz Olarak Görülmelidir) ve Numuneyle birlikte Ürüne Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 24.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisine teslim edeceklerdir. Yeterlilik Bilgi Tablosuna “ Numune Teslim Tutanağına” dair bilgi girişinde bulunacaklardır. Numune sunmayan ve numunesi teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
TOZ POLİMER İÇİN FİYAT DIŞI UNSUR HESABI Dekantörden çıkan çamur kekinin % 22,5 KM miktarını tutturması gerekmektedir (numuneler % 22,5 KM miktarını tutturuncaya kadar polimer konsantrasyonu artırılacaktır). A= Polimer konsantrasyonu (kg/m³) B= İsteklilerin vermiş olduğu 1 kg polimer fiyatı C= Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli C= A x B En küçük C değeri en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. Fiyat Dışı Unsur Hesaplanmasının Gerekçesi: Toz polimer atıksu arıtma tesisimizde çürütülmüş çamurun dekantörde susuzlaştırılması için kullanılmaktadır. Tesisin işletilmesi için düzenli çamur çekebilmek ve ekonomik açıdan tesiste en iyi çalışan polimerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. İhale kapsamında en iyi polimerin belirlenebilmesi için işletme testi yapılarak; testten elde edilen veriler ve test esnasında alınan numunelerin analiz sonuçları kullanılarak, yukarıdaki şekilde fiyat dışı unsur hesaplanmaktadır. Tesiste en iyi çalışacak olan polimerin belirlenmesi için fiyat tek basına yeterli bir parametre değildir. Polimerin yapısı, katyonitesi ve şarj oranları isteklilerin önerdiği polimerler arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca, susuzlalaştırılacak çamurun polimer cinsine göre verdiği tepki polimerin performansını ortaya koymaktadır. Performansta; polimerin yapısı, konsantrasyonu, debisi ve beslenen çamur yoğunluğu, karakteri, debisi de önemli rol oynamaktadır. Bunların dışında, susuzlaştırılmış çamur katı madde oranı (% KM) süzüntü suyu askıda katı madde (AKM) miktarı da şartnamede belirtilen değerlerde olmalıdır. Polimerin fiyatı yüksek gözükürken fiyat ve performans açısından değerlendirildiğinde daha iyi ve ekonomik sonuç verebilmektedir. Tekliflerin karşılaştırılmasında, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli esas alınacaktır. Eşitlik Halinde Çamur Kek Değerinin Kuruluk Yüzdesi Daha Yüksek Olan İsteklinin Teklifi Ekonomik Açıdan Avantajlı Sayılacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu haber 943 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...